Ngành kinh tế, thương mại phát triển dẫn đến các hoạt động trao đổi thư từ