Việc đặt in bao bì sản phẩm nhằm thể hiện cho người tiêu dùng biết thêm