Việc sử dụng các mẫu in poster trong các chiến dịch quảng cáo ngày càng trở