Gần đây, Cù Lao Chàm bổng dưng nổi như cồn chỉ với một câu chuyện hết